Contact No.: +977-1-5010111/ 5524352/ 552597/ 5553789/ 5535844
 E-mail: info@npponepal.gov.np
Feedback : feedback@npponepal.gov.np

Documents to be submitted for recommendation of Entry Permit of the Plants or Planting materials

Published On: 2021-01-16

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मिति २०७७/०६/०१ को निर्णय अनुसार गठीत कार्यदलमा बिदेशबाट पैठारी गरिने बिरुवा लगायतका प्रसारण सामाग्रीहरुको पैठारीका लागि सिफारीश प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिनुपर्ने कागजातहरुको विवरण

 1. व्यवसायिक  बगैचा  स्थापनाको  ागि आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका निजी तथा व्यवसायिक कृषि फार्म¸ कृषि सहकारी संस्था तथा कम्पनीहरु
 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिश पत्र ।
 2. सम्बन्धित प्राविधिक निकाय (कृषि ज्ञान केन्द्र/ कृषि विकास कार्यालय/प्रदेश सरकार, कृषि विकास निर्देशनालय/परियोजना इकाई) बाट आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिएमा विरुवाहरु बिक्री वितरण गर्न नपाउने शर्तमा आयात अनुमतिको लागि अनुसूची १ बमोजिमको फाराम सहितको सिफारिस ।
 3. सरकारी फार्म केन्द्र तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुमा उत्पादन भै कृषकहरुलाई विक्री वितरण भईरहेका तथा स्थानीय आवहवामा खेती भईरहेका फलफूलका जातहरुभन्दा उच्च गुणस्तर, वढी उत्पादकत्व वा अन्य जातीय बिशेषता भएको भनी सम्बन्धित आयातकर्ताबाट अनुसूची ३ बमोजिमको विवरण
 4. आधिकारिक निकायबाट प्रकाशन भएको जातीय तथा अन्य विशेषताहरु (Varietal Catalogue)।
 5. आयातित फलफूल विरुवाहरु उत्पादन गर्ने नर्सरी वा सो नर्सरीको आधिकारिक डिष्टीब्युटरबाट Invoice
 6. ब्यक्तिगत रुपमा विरुवा आयात गर्ने व्यवसायिक कृषि फार्म¸ कम्पनीहरु तथा संघ संस्थाहरुको हकमा आयातित विरुवा आफैले मात्र पूर्व निर्धारित क्षेत्रमा रोप्नु पर्ने । अन्यत्र बिक्री वितरण गर्न नपाउने ।
 7. फलफूल विरुवाहरु आयात गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार परिक्षणका लागि नमूनाको रुपमा केही विरुवाहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
 8. उपरोक्त बमोजिम आयात गरी लगाइएका विरुवाहरु कुनै रोग वा किराको प्रकोप लगायतका जैविक कारणले नष्ट गर्नु परेमा सम्बन्धित सरकारी निकायको रोहवरमा नष्ट गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारले कुनै क्षति पूर्ति नदिने, आशातित उत्पादन हुन नसकेमा सो को लागि सम्बन्धित आयातकर्ता तथा रोप्ने कृषक स्वयं जिम्मेवार हुनु पर्ने शर्त सहितको मन्जुरीनामा (अनुसूचि २)

 

नेपाल सरकारका निकायहरु (कृषि ज्ञान केन्द्र / कृषि विकास कार्यालय / प्रदेश सरकार/परियोजना इका  तथा पालिकाहरु ) को स्वीकृत कार्यक्रमहरु

 1. आयातित फलफूल विरुवा प्रयोग गर्ने सरकारी निकाय ले आयातकर्ता फर्म वा कम्पनीलाई आधिकारिक रुपमा आयातकर्ता तोकेको पत्र ।
 2. सम्बन्धित सरकारी निकाय को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको प्रतिलिपि
 3. सम्बन्धित सरकारी निकायको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आवश्यक विरुवा आयातको लागि सिफारिश पत्र
 4. विरुवा आयात गर्ने कम्पनी संघ संस्थाहरुले सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यक्रम संचालनका लागि आयात गरेका सम्पूर्ण विरुवाहरु सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्ने।
 5. सम्बन्धित प्राविधिक निकाय (कृषि ज्ञान केन्द्/ कृषि विकास कार्यालय/प्रदेश सरकार, कृषि विकास निर्देशनालय/परियोजना इकाई) बाट आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिएमा विरुवाहरु बिक्री वितरण गर्न नपाउने शर्तमा आयात अनुमतिको लागि अनुसूची १ बमोजिमको फाराम सहितको सिफारिस ।
 6. फलफूल विरुवाहरु लगाउदा क्लष्टरमा हुनुपर्ने र एक कृषकले कम्तिमा तालिका १ बमोजिम विरुवा संख्या लगाउनु पर्ने ।
 7. फलफूल विरुवाहरु आयात गरिसके पछि आवश्यकता अनुसार परिक्षणका लागि नमूनाको रुपमा केही विरुवाहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
 8. आयातकर्ताले फलफूल विरुवाहरु आयात गरेर विरुवा रोपि सकेपछि विरुवा रोप्ने कृषक, रोपिएको क्षेत्रको ठेगाना सहितको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
 9. उपरोक्त बमोजिम आयात गरी लगाइएका विरुवाहरु कुनै रोग वा किराको प्रकोप लगायतका जैविक कारणले नष्ट गर्नु परेमा सम्बन्धित सरकारी निकायको रोहवरमा नष्ट गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारले कुनै क्षति पूर्ति नदिने, आशातित उत्पादन हुन नसकेमा सो को लागि सम्बन्धित आयातकर्ता तथा रोप्ने कृषक स्वयं जिम्मेवार हुनु पर्ने शर्त सहितको मन्जुरीनामा (अनुसूचि २)
 10. आधिकारिक निकायबाट प्रकाशन भएको जातीय तथा अन्य विशेषताहरु (Varietal Catalogue)
 11. आयातित फलफूल विरुवाहरु उत्पादन गर्ने नर्सरी वा सो नर्सरीको आधिकारिक डिष्टीब्युटरबाट Invoice।

तालिका १

एक कृषकले लयाउनु पर्ने बगैचाको क्षेत्रफल

 

फलफूल बालीको किसिम

लगाउनु पर्ने बोट सख्या

 

 

स्याउ, आरु, आरुबखडा, नास्पति

कम्तिमा ३० बोट

 

 

स्याउ (उच्च घनत्व प्रणाली )

कम्तिमा ३३० बोट

 

 

आखर, चुच्चे आखर (पिकानट),

कम्तिमा १५ बोट

 

 

सुन्तला जुनार

कम्तिमा ३० बोट

 

 

 

कागती

कम्तिमा ४० बोट

 

Download